Pálfi Zsolt, 2018.01.29., 74cm, 8,6kg, C&R

 

ALAPSZABÁLY

 

A KAPOSVÁRI SPORTHORGÁSZ

EGYESÜLET

 

 

ALAPSZABÁLYA

 

 

JÓVÁHAGYTA AZ EGYESÜLET

2009. MÁRCIUS 01-JEI KÖZGYŰLÉSE

 

 

A KAPOSVÁRI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET

ALAPSZABÁLYA

Az egyesület neve,célja és feladata:

1.§. a./ Az egyesület neve: Kaposvári Sporthorgász Egyesület

b./ Székhelye:.Kaposvár, Berzsenyi Dániel u. 28-30.

c./ Működési területe:Kaposvár és a Balaton déli partja

d./ Vízterületei: a Töröcskei tó és a Kapos Somogy megyei szakasza

e./ Pecsétje: köralakban az egyesület neve, középen horog rajza és az ala-

pítás évszáma, 1934.

A fenti adatokban beálló változás esetén az egyesület vezetősége jogosult dönteni és eljárni.

 

2.§. Az egyesület célja:

 

a./ tagjai érdekvédelme, a kedvező horgászati lehetőségek biztosítása

b./ horgászversenyek és más vetélkedők szervezése, részvétel a más

szervezetek által szervezett ilyen rendezvényeken

c./ a horgászoknak a horgászat írott és íratlan szabályainak tiszteletére, a természet szeretetére és védelmére nevelése.

 

3.§. Az egyesület a fenti célok érdekében:

 

a./ biztosítja tagjai számára az egyesületi élethez szükséges feltételeket

 

b./ korszerű és horgász-célú halgazdálkodást folytat a kezelésében lévő vízterületeken

 

c./ biztosítja a halállomány védelmét, valamint a horgászatra vonatkozó jogszabályok és a hatályos horgászrend szabályainak megtartását

 

d./ segíti a hatóságokat az orvhalászat és orvhorgászat leküzdésében, a vizek tisztasága, az emberi környezet védelmében

 

e./ lehetőséget biztosít tagjai számára a horgászattal és a környezet- védelemmel kapcsolatos ismereteik gyarapítására

 

f./ halfogó versenyeket és más rendezvényeket szervez, részt vesz más szervek által rendezett versenyeken

 

g./ anyagi lehetőségeihez mérten horgásztanyákat létesít és tart fenn.

 

4.§. Az egyesület feladatainak eredményes ellátásához igényli a társa- dalom mindazon erőivel való összefogást, amelyek a fenti célokat

elfogadják. Tevékenysége során politikai pártot nem támogat és pártoktól támogatást nem fogad el.

 

5.§. Az egyesület a Horgászegyesületek Somogy megyei Szövetsége tagjaként

működik. Kapcsolataikban az elfogadott alapszabály az irányadó.

 

6.§. 1./ Az egyesület teljes jogú tagjai lehetnek a 18. életévüket betöltött természetes személyek, valamint azok a jogi személyek, amelyek a

tagsággal járó kötelezettségeket teljesítik. Ennek részletes feltételeit a jogi személy vezetője és az egyesület vezetősége által kötendő megállapodás rögzíti.

Az egyesületnek az anyagi kötelezettségek tekintetében kedvezményezett, de tagsági jogaikban korlátozott ifjúsági tagja is lehetnek.

 

2./ Az egyesületnek csak az lehet tagja, aki nem áll állami horgászjegy váltásának tilalma alatt, illetve az egyesületi tagságot kizáró horgász fegyelmi büntetés hatálya alatt, és a horgászatot nem keresetképpen űzi.

 

3./ Ifjúsági tagként lehet felvenni a 14. életévüket betöltött, 18 éven aluli fiatalokat. A 14 éven aluliak gyermek-horgászjegyet válthatnak. A tagsági viszony létesítéséhez a szülő vagy gyám engedélye szükséges.

A 16. életévébe lépő fiatal - az ezzel járó kötelezettségek vállalása esetén - kérheti teljes jogú taggá való felvételét.

 

4./ A 18.életévüket betöltött, és valamely felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanuló személyeknek az egyesület tagdíj-kedvezményt adhat.

 

5./ Tagként nem magyar állampolgárt is fel lehet venni.

 

7.§. 1. Az egyesületi tagság az anyagi kötelezettségek teljesítésével

valósul meg.

 

2./ A felvétel tárgyában az egyesület elnöke vagy megbízottja dönt. Döntése

ellen az érintett az egyesület vezetőségéhez panasszal fordulhat.

8.§. 1./ A tagokat - a jogszabályban foglaltak, továbbá az ifjúsági és gyermekkorú tagokra vonatkozó korlátozásokat kivéve - egyforma jogok illetik meg és egyforma kötelezettségek terhelik.

 

2./ A tagoknak jogukban áll:

 

- az egyesület útján állami horgászjegyet igényelni,

 

- a horgászjegy birtokában területi engedélyt váltani és az azon feltüntetett vízterületeken horgászni,

- a Horgászegyesületek Somogy megyei Szövetsége és az egyesület által rendezett tanfolyamokon, klubfoglalkozásokon, versenyeken és

más rendezvényeken részt venni.

 

3./ Az egyesület teljes jogú tagjait a közgyűlésen tanácskozási, indítvány- tételi és szavazati jog illeti meg.

A jogszabályokban megállapított feltételek mellett az egyesület bármely tisztségére megválaszthatók.

 

4./ Az ifjúsági tagok a közgyűlésen teljes jogú tagként vesznek részt, szavazati, tanácskozási és indítványtételi joguk van, bár tisztségre nem választhatók.

 

5./ A tag az egyesület és szervei által hozott bármely törvénysértő határozatot a területileg illetékes bíróság előtt megtámadhat a tudomásra jutástól számított 30 napon belül. A kereset a határozat végrehajtását nem gátolja, azonban indokolt esetben a bíróság azt felfüggesztheti.

 

6./ A tagok kötelesek:

a./ az alapszabályt, a közgyűlés és a vezetőség határozatait megismerni és megtartani,

b./ védeni az egyesület és a horgásztársadalom tulajdonát, a határidőhöz kötött kötelezettségeinek eleget tenni, a megállapított díjakat befizetni,

c./ az egyesület közgyűlésén részt venni, közreműködni az egyesület

munkájában, tevékenyen részt venni feladatai megoldásában.

d./ a horgászatra vonatkozó jogszabályokat, az országos és helyi horgászrendben foglaltakat megismerni, megtartani és megtartatni,

e./ a fogási eredménynaplót az előírás szerint vezetni és a megadott határidőig az egyesületnek megküldeni. Az ezt elmulasztókra a törvényben előírt szankciók vonatkoznak.

 

f./ a vizek és az emberi környezet tisztasága felett őrködni, az esetleges víz- és környezetszennyezéssel kapcsolatos tapasztalataikat azonnal közölni az egyesülettel vagy más, illetékes szervvel.

g./ szemetes horgászhelyen horgászni tilos!

Ezért a horgász köteles a tevékenysége során keletkezett hulladékot eltávolítani, horgászhelyén rendet tartani, tekintet nélkül arra, hogy a hulladékot ki hagyta ott. ( A tilalom megszegése fegyelmi eljárást von maga után.)

 

h./ A tagsági viszonyt évente meg kell újítani. Amíg az előző évi tag erről a szándékáról nem nyilatkozott, anyagi kötelezettségét nem teljesítette, nem tekinthető az egyesület tagjának, így jogait sem gyakorolhatja.

 

9.§.1./ A tagság megszűnik:

a./ elhalálozás

b./ kilépés

c./ törlés

d./ kizárás

e./ az anyagi kötelezettségek nem teljesítése következtében.

 

2./ A kilépési szándékot az előző év december 01-jéig szóban vagy írásban a vezetőségnek vagy megbízottjának kell bejelenteni.

 

3./ Azt a tagot,aki anyagi kötelezettségeivel hátralékban van és tartozását az írásbeli felszólításban megjelölt határidőre nem egyenlíti ki,a vezetőség a tagság sorából törölheti. A törlés nem érinti az egyesületnek a hátralékra vonatkozó követelését. A törlés a határozat kézhezvételét követő 30 nap után válik jogerőssé.

 

4./ Kizárás folytán veszíti el tagságát, akit az illetékes fegyelmi bizottság jogerős határozata kizár az egyesület tagjai sorából.

 

5./ A hátralékos tagdíj, vagy az egyéb hátralékok iránti követelés bírói úton is érvényesíthető.

 

6./ Elhalálozás vagy kizárás esetén a tagdíjfizetési kötelezettség megszűnik, de a már befizetett tagdíjak és egyéb díjak vissza nem követelhetőek.

Az egyesület szervei és működésük

10.§. 1./ Az egyesület vezető szerveit választja. A választás 5 évi időtartamra

szól. A testületek és tagjaik választóiknak beszámolási kötelezett-

séggel tartoznak: ha feladataikat nem látják el megfelelően, az őket

megválasztó szerv által bármikor visszahívhatók.

 

2./ Az egyesületi szervek akkor határozatképesek, ha az ülésen tagjaik-

nak több, mint fele jelen van. Ha a közgyűlési ülést határozatképtelenség miatt el kell halasztani, akkor az eredeti napirendi pontokban felvett kérdésekben másodszor összehívott ülés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, melyről a tagokat az eredeti meghívóban figyelmeztetni kell. Ezt az ülést az előre meghirdetett napon ismételten is össze lehet hívni.

 

3./ A szavazás a testület döntésétől függően titkos vagy nyílt.

Ha jogszabály vagy az alapszabály minősített többséget nem ír elő,

a határozathozatal egyszerű szótöbbséggel történik. Szavazat-

egyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Megválasztottnak az

minősül, aki sorrendben a legtöbb érvényes szavazatot, legalább azonban a leadott szavazatok felét megkapta.

 

11.§. 1./ Az egyesület szervei:

a./ a közgyűlés,

b./ a vezetőség,

c./ a felügyelő bizottság,

d./ az esetleges munkabizottságok

.

2./ az 1./ bekezdés b-c. pontjaiban felsorolt szervek tagjaivá csak büntet- len előéletű magyar állampolgárt lehet megválasztani.

 

12.§. 1./ A közgyűlés: az egyesület legfőbb szerve.

2./ A közgyűlés:

a./ elfogadja és módosítja az egyesület alapszabályát.

b./ kimondhatja az egyesület feloszlatását, vagy más egyesülettel törté-

nő egyesülését. A feloszlatás kimondásához kétharmados szó- többség szükséges.

c./ megválasztja az egyesület elnökét, alelnökeit, titkárát, a vezetőség

többi tagját, a felügyelő bizottság elnökét, az egyesület küldötteit.

d./ megtárgyalja a vezetőség által a két közgyűlés között végzett munkát,

meghatározza tevékenységük további irányát. Meghatározza azokat a

hatásköröket, amelyek gyakorlását a vezetőségnek adja át.

e./ megsemmisíti a vezetőség alapszabályba ütköző határozatait, másodfokon eljár a vezetőség és a bizottságok tagjainak fegyelmi ügyeiben.

 

13.§. 1./ A közgyűlést 5 évenként kétszer, a vezetőség-választás utáni harma-

dik és ötödik évben kell összehívni. Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha azt:

a./ az egyesület tagjainak egyharmada az ülés céljának megjelölésével

írásban kéri,

b./ a vezetőség, illetve a vezetőség 2/3-a

c./ a felügyelő bizottság szükségesnek tartja,

d./ a felügyeleti szerv azt írásban indítványozza.

 

2./ A közgyűlést az egyesület elnöke hívja össze. A napirendet tartalmazó meghívót az ülés kitűzött időpontja előtt 10 nappal meg kell küldeni a felügyeleti szervnek. Az egyesület tagjait bármely rendelkezésre álló módon értesíteni kell a kitűzött időpontról, a meghíváskor egyben a

határozatképtelenség esetére kitűzött új időpontot is közölni kell.

 

Amennyiben a tagság 50 %-ának távolmaradása miatt a közgyűlés

határozatképtelen, ugyanazzal a napirenddel az ülés bármely más idő-

pontra összehívható, ez esetben az ülés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

 

3./ A közgyűlésen az egyesület elnöke vagy elnökhelyettese elnököl.

A közgyűlés tartamára két jegyzőkönyv-hitelesítőt kell választani.

A közgyűlésről az elhangzottak lényegét tartalmazó

jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv vezetéséről a titkár

gondoskodik. A közgyűlés jegyzőkönyvét és határozatait a felügyelő

szervnek és a nyilvántartó cégbíróságnak meg kell küldeni.

 

4./ A közgyűlés - ha a tagság másképp nem dönt - a határozatokat nyílt

szavazással hozza meg. A titkos szavazást bármely tag kezdeményez- heti, ezt a közgyűlés kétharmados többséggel, nyílt szavazással

határozhatja el.

 

14.§. Az egyesület vezetősége:

 

1./ Az egyesület vezetősége: 1 elnök, 1 alelnök,1 titkár és 6 fő vezető- ségi tag. A további tisztségviselőket a vezetőség saját soraiból választja meg, szükség szerint, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel.

Ha az ha az irodavezető alkalmazott, a vezetőségnek nem tagja, de a vezetőség üléseire meg kell hívni.

 

Ugyancsak nem tagja a vezetőségnek a felügyelő bizottság elnöke. Őt a vezetőség üléseire meg kell hívni, azon tanácskozási és indítványtételi joggal vesz részt.

A vezetőség tagjainak és a tisztségviselőknek erkölcsi bizonyítvánnyal kell rendelkezniük vagy ahhoz kötött állást kell betölteniük. Nyilatkozniuk kell arról, hogy a tisztség betöltését akadályozó bírósági ítélet vagy közügyektől eltiltás hatálya alatt nem állnak.

Két közgyűlés között a vezetőség az egyesület legfőbb szerve.

 

2./ A vezetőség elnöke az egyesület elnöke.

 

3./ A vezetőség:

 

a./ kitűzi a közgyűlés időpontját, összeállítja és elkészíti tárgysorozatát,

b./ megállapítja az egyesület költségvetését, az éves tagdíjat,

egyéb díjakat, elfogadja a zárszámadást és a vagyonmérleget,

megadja a felmentvényt a felelős számadóknak, végrehajtja

a költségvetés keretein belül az egyes rovatok közötti átcso-

portosítást, eljár a közgyűlés által hatáskörébe utalt egyéb ügyekben.

 

c./ megtárgyalja a tisztségviselők éves munkájáról szóló beszámolót,

jóváhagyja a vezetőség éves munkatervét.

d./ beszámoltatja a tisztségviselőket és a munkabizottságokat, minő- síti munkájukat, szükség esetén felülbírálja intézkedéseiket.

e./ első fokon eljár a vezetőség és a munkabizottságok tagjainak

fegyelmi ügyében,

f./ határoz a tagok felvétele, törlése tárgyában. A vezetőség ezt a

jogkörét az elnökre átruházhatja.

g./ meghatározza, hogy a vezetőség egyes tagjai milyen szakfeladatot

látnak el,

h./ a költségvetés keretében határoz egyes személyek tagdíjának

mérséklése, elengedése vagy egyéb díjkedvezmény nyújtása

ügyében,

i./ megállapítja a törvényi keretek között a kezelésében lévő horgász-

vizek rendjét,

j./ meghatározza az egyesület tulajdonában lévő horgásztanya igény-

bevételének rendjét és a térítési díjakat.

k./ dönt az egyesület tulajdonában lévő ingóságok és ingatlanok

elidegenítéséről,

l./ gazdálkodik az egyesület kezelésében lévő vízterületeken,

azokat rendszeresen halasítja,

m./ szükség szerint dönt a tagok horgászhelyeinek egymás közötti

elosztásáról,

n./ megállapítja a horgászversenyek és az egyéb rendezvények idő-

pontját, a részvétel feltételeit, díjait és kijelöli rendezőit, bíráit.

o./ kijelöli az egyesület versenycsapatát és vezetőjét a szövetségi

és más horgászversenyekre,

p./ kinevezi ill. szerződteti az egyesület alkalmazottjait és gyakorol-

ja felettük a munkáltatói jogokat. A vezetőség ezt a jogkörét az

elnökre átruházhatja.

r./ a költségvetés keretében megállapítja a vezetőség tagjainak ill.

az egyesület alkalmazottainak fizetését vagy tiszteletdíját.

 

15.§.1./ A vezetőség negyedévenként ülést tart. Rendkívüli ülést kell össze-

hívni,ha ezt::

a./ a vezetőség tagjainak legalább egyharmada az ülés céljának

megjelölésével kéri, illetőleg

b./ az egyesület elnöke szükségesnek tartja,

c./ a felügyelő bizottság elnöke azt indítványozza.

2./ A vezetőség ülését az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén

a titkár vagy bármelyik alelnök hívja össze és ellátja azon az

elnöki feladatokat.

3./ A két vezetőségi ülés között az elnök,a titkár és az alelnök

látja el a vezetőség feladatait, a szükséges tennivalókról

határoz.

4./ A vezetőségi ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely az ülésen

elhangzottak lényegét és a hozott határozatokat tartalmazza.

- 9 -

 

Az egyesület elnöke és alelnöke

16.§.1./ Az egyesület elnöke:

 

a./ képviseli az egyesületet, illetőleg a vezetőség egyes tagjait meg-

bízza az egyesület esetenkénti képviseletével,

b./ összehívja a közgyűlést, a vezetőségi üléseket és azokon elnököl,

c./ ellenőrzi a testületi szervek határozatainak végrehajtását, őrködik az

egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerű működése felett,

d./ a költségvetés keretei között utalványozási jogkört gyakorol,

e./ eljár a 14.§. f. és r. pontjai alapján a vezetőség által átruházott

jogkörökben.

 

 

2./ Az elnököt munkájában az alelnök segíti, tartós akadályoztatása esetén a vezetőség által megbízott alelnök vagy a titkár helyettesíti.

 

 

Az egyesület titkára

17.§. Az egyesület titkára:

 

a./ segíti az elnököt feladatainak ellátásában,képviseli az egyesületet.

b./ előkészíti a közgyűlés és a vezetőség elé kerülő előterjesztéseket,

c./ irányítja, illetve ellátja az egyesület és szervei írásbeli teendőit,

d./ gondoskodik a közgyűlés és a vezetőség ülései jegyzőkönyvének

vezetéséről,

e./ szervezi az egyesület rendezvényeit,

f./ ellátja a vezetőség vagy az elnök által rábízott feladatokat.

 

 

Az egyesület irodavezetője

 

18.§. Ha az egyesület irodavezetője alkalmazott, munkáját a vezetőség által jóváhagyott munkaköri leírás alapján végzi.

 

A felügyelő bizottság

9.§. A felügyelő bizottság elnökét a közgyűlés választja meg, tagjait a vezetőség.

A felügyelő bizottságnak három tagja van.

 

1./ A bizottság köteles ellenőrizni a az egyesület költségvetésének, vala- mint a testületi szervek határozatainak végrehajtását, továbbá - a közgyűlés kivételével - az egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerű működését, negyedévenként a pénz- és anyagkezelést, a bizonylati fegyelmet.

2./ Ha a bizottság ellenőrzései során szabálytalanságot állapít meg,

a vezetőséget tájékoztatja. Súlyosabb esetben indítványozza a

rendkívüli közgyűlés összehívását.

3./ A bizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult részt venni a vezetőség ülésein.

4./ A bizottság munkaterv alapján dolgozik, a tervet maga készíti el.

A fegyelmi bizottság

20.§. 1./ A fegyelmi bizottság elnökét és két tagját esetenként a vezetőség

jelöli ki saját tagjai és az érdekelt tagok közül.

2./ A bizottság első fokon eljár az egyesület választott tisztséget be

nem töltő tagjainak és a felügyelő bizottság tagjainak fegyelmi

ügyében.

3./ Eljárása során a MOHOSZ Fegyelmi Szabályzatát felhasználhatja. 4./ A bizottság legalább évente egyszer tájékoztatja a vezetőséget.

 

Az egyesület jogi személyisége és vagyona

21.§. 1./ Az egyesület jogi személy, képviseletét az elnök vagy a titkár látja el.

 

2./ Az egyesület vagyonát ingatlanok, ingóságok, készpénz, követelések és vagyoni értékű jogok alkotják.

 

3./ Az egyesület bevételei tagdíjakból, belépési és egyéb díjakból, az

egyesületi kezelésben lévő vízterületekre kiadott területi engedélyek

díjaiból, az egyesület alapszabályszerű tevékenységéből eredő egyéb

bevételekből és adományokból állnak. Az egyesület vagyona feloszthatatlan.

 

4./ Az egyesület vagyonáért a vezetőség egyetemlegesen felelős.

 

5./ Az egyesület megszűnése, feloszlása, vagy feloszlatása esetén a

fennmaradó tiszta vagyon csak horgászvonatkozású célra fordítható.

Egyebekben a Polgári Törvénykönyvben előírtak az irányadók.

 

 

Az egyesület felügyelete:

22.§. 1./ Az egyesület működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet. Szakmai felügyeletét a törvényben meghatározott szakmai szervezet /Pl. Megyei Földművelésügyi Hivatal/ látja el.

 

2./ A felügyelő szerv jogkörére az egyesületekről és a halászatról szóló

jogszabályok az irányadóak.

 

3./ A felügyelő szervezetet az egyesület minden közgyűlésére a napirendi pontok közlése mellett meg kell hívni. A közgyűlések jegyzőkönyvét és határozatait , továbbá minden olyan határozatot, amely a választott testületek személyi összetételében változást eredményezett, a felügyelő szervnek 30 napon belül meg kell küldeni.

 

Jelen alapszabályt az egyesület 2009. március 01-jén megtartott közgyűlése

egyhangúlag elfogadta.